Network Infrastructure

 Network Infrastructure

گروه پرمون به بررسی راهکارهای ارتقاء زیرساخت واحدهای فناوری اطلاعات, سایت های مخابرات از طریق مشاوره،  تحلیل و ارزیابی زیرساخت شبکه موجود وارائه و پیاده سازی روش های ارتقاء آن در سازمان ها می پردازد.

consultation, analysis and implementation of network processes:

Checking the current network infrastructure;

Analysis and evaluation of network infrastructure;

Determining the desired network infrastructure

Determining the imperfection and deficiencies of network infrastructure

Providing comprehensive solutions to eliminate the deficiencies of existing network infrastructure;

Determining the existing network security problems

Providing solutions for improving network infrastructure;

Providing solutions to eliminate security weaknesses and also to enhance network security

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *