پروانه ISO27001

گـــواهــی‌نـــامــه ISO27001 نـشــان دهــنـده دو چــیــز اســت. یـکـی ســنــجـش اعتـبـار هـویـت ســایــت و دیـگری رمــزگــذاری اطـــلـاعـات بـــرای ایــمنـی آن‌هــا.

ژانویه 1, 2022