پروانه کارشناس استاندارد

گروه پرمون دارای گواهینامه کارشناس استاندارد در دو زمینه تدوین استاندارد های ملی و آموزش و ترویج استاندارد در رشته تخصصی رایانه و فرآوری داده ها است.

ژانویه 1, 2022