پروانه نما

گروه پرمون مجاز است تحت نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران در زمینه ی ارائه ی خدمات مشاوره ی سامانه ی مدیریت امنیت اطلاعات، در کشور  فعالیت نماید.

ژانویه 1, 2022