سیستم تجمیع کننده داده (DCU)

DCU با هدف یکپارچه سازی و بهره برداری هوشمندانه از تجهیزات اندازه گیری و مانیتورینگ طراحی و ارائه می گردد.

ژانویه 1, 2022